Financiële verantwoording

PAROCHIES WEERT ZUID-OOST

PAROCHIE ST. MATTHIAS & DE GOEDE HERDER - FINANCIËLE VERANTWOORDING 2018

Boekjaar 2018

Boekjaar 2018

Boekjaar 2017

Boekjaar 2017

BATEN

Bijdrage parochianen:

Ø  Kerkbijdragen

12.488,74

13.149,68

Ø  Collecten eigen kerk/giften

10.630,40

7.909,80

23.119,14

21.059,48

Stipendia (misintenties)

2.893,35

3.319,00

Huwelijken/uitvaarten/overige diensten

5.652,00

4.044,72

Opbrengst offerkaarsen

1.051,15

1.290,35

Actie-opbrengsten

1.016,85

649,99

Overige opbrengsten (rente)

2,07

5,17

Bijdrage bisdom

0,00

0,00

Totaal baten

33.734,56

30.368,71

LASTEN

Persoonskosten (Salarissen/toelagen/vergoedingen)

12.763,80

12.553,33

Kosten onroerend goed (kerk/pastorie) (gewoon onderhoud/energiekosten/
zakelijke lasten en verzekeringen)

12.470,03

8.654,51

Kosten eredienst (altaarbenodigdheden/koren/bloemversiering/vrijwilligers)

2.139,61

1.865,70

Bijdragen aan Bisdom/Dekenaat

5.921,12

6.017,92

Bankkosten

317,37

285,84

Beheerskosten (bestuurskosten /porti- en telefoonkosten /administratiekosten /
abonnementen-tijdschriften/representatie)

1.547,22

2.019,27

Incidentele lasten (afschrijvingen)

95,00

47,00

Totaal lasten

35.254,15

31.443,57

NADELIG SALDO 

1.519,59

1.074,86

Toelichting bij de financiële verantwoording over het boekjaar 2017


Door, waar mogelijk, de kosten (nog verder) te drukken, zijn de totale lasten (uitgaven) in 2017 aanzienlijk gedaald t.o.v. voorgaande jaren. Daar staat echter tegenover dat er ook sprake is van een forse terugloop van de baten (inkomsten).


Hierdoor is het exploitatietekort in 2017 weliswaar weer verder gedaald t.o.v. de voorgaande jaren, maar het blijft nog steeds een tekort!

Ook het afgelopen jaar is de (steeds verdergaande) samenwerking die er is tussen de parochies Keent, Moesel en Leuken, in financieel opzicht weer van groot belang geweest; de persoonskosten van pastoor Rosenhart worden door de drie parochies gezamen¬lijk betaald, evenals de kosten van bewoning van de pastorie (energiekosten - gemeentelijke ¬belastingen - poetskosten - telefoon en internet). In 2016 had het grote aantal uitvaarten een positieve invloed op het exploitatietekort - in 2017 waren er daarentegen maar relatief weinig uitvaarten! De toename in 2016 van deelnemers aan de kerkbijdrage is in 2017 helaas niet structureel gebleken.

Uiteraard blijft het kerkbestuur kritisch kijken naar de uitgaven.

Feit blijft dat de parochie financieel volledig afhankelijk is van wat de parochianen bijdragen; er is geen subsidie van overheid en bisdom.

De parochianen zullen dus zelf moeten laten zien wat het voortbestaan van de kerk op Leuken hun waard is - de bereidheid moeten tonen om de kerk in Leuken financieel te (blijven) steunen!Kerkbestuur Parochie St. Matthias & De Goede Herder